Regulamin sklepu internetowego dobramowa.com

Dzień dobry!
Miło mi, że odwiedzasz moją stronę. Robię wszystko, by była jak najbardziej przyjazna
nie tylko wizualnie, lecz także merytorycznie, dlatego poniżej opisałem
wszystkie reguły, dzięki którym masz pewność, ze Twoje dane, zakupy i
aktywności są bezpieczne.[1]
Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na
początek moje pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i usługodawcy:
Przemysław Kutnyj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOBRA MOWA
Przemysław Kutnyj, ul. Pęcicka, 05-802 Pruszków, NIP 5341846574.
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały
informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy,
szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych
w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem
do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@przemyslawkutnyj.pl
Pozdrawiam i życzę
udanych zakupów,
Przemysław Kutnyj


§ 1
Definicje
Na potrzeby
niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – osoba fizyczna,
osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2. Konsument – osoba fizyczna,
zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową,
3. Regulamin – niniejszy
regulamin, dostępny pod adresem https://dobramowa.com/regulamin
4. Sklep – sklep internetowy
działający pod adresem https://dobramowa.com
5. Sprzedawca – Przemysław Kutnyj
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOBRA MOWA Przemysław Kutnyj, ul.
Pęcicka, 05-802 Pruszków, NIP 5341846574.
§ 2
Postanowienia wstępne
1. Za pośrednictwem
Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie
treści cyfrowych (kursy on-line) opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o
udział w szkoleniu stacjonarnym lub umowy o przeprowadzenie konsultacji
indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie.
2. Regulamin określa
zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i
Kupujących.
3. Do korzystania ze
Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest
konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1. dostęp do Internetu,
2. standardowy system
operacyjny,
3. standardowa
przeglądarka internetowa,
4. przeglądarka plików
.pdf,
5. posiadanie aktywnego
adresu e-mail.
4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych
wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są
w opisie treści cyfrowej w Sklepie.[2]
5. Kupujący nie może
dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas
korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy
dostępnych w Sklepie.
7. Wszystkie ceny podane
na stronach Sklepu są cenami brutto.
§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem
Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą
świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest
umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia
ze Sprzedawcą umowy.
3. Jeżeli Kupujący
zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz
Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu
wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach lub
usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie
formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z
otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w
każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne
żądanie do Sprzedawcy.
4. Usługi świadczone są
drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym
i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za pośrednictwem Sklepu.
5. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu,
Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
nieuprawnione.
6. Sprzedawca podejmuje
działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący
powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
w funkcjonowaniu Sklepu.
7. Wszelkie reklamacje
związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@przemyslawkutnyj.pl. W reklamacji
Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w
terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej
rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
§ 4
Składanie zamówienia[3]
1. Dla złożenia
zamówienia nie jest potrzebne konto użytkownika.
2. Złożenie zamówienia
odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do
koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych lub usług. W formularzu
konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie
składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych
produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się
zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący
może skontaktować się ze Sprzedawcą.
3. Proces składania
zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w
przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące
do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między
Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

1. w przypadku produktów
elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
2. w przypadku szkoleń
stacjonarnych i konsultacji – umowa o świadczenie usług.
4. Jeżeli przedmiotem
zamówienia są jednocześnie usługi różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi
do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi
zamówienia.
5. Jeżeli Kupujący wybrał
przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk
finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej
przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
6. W formularzu
zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy
Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie
poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach
Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia
wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W
przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym,
Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
7. Kupujący oświadcza, że
wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe,
natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności,
choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
8. Sprzedawca dopuszcza
również możliwość zawarcia umów drogą mailową lub telefoniczną po indywidualnym
ustaleniu warunków. W zakresie niewynikającym z indywidualnie ustalonych warunków, znajdują
zastosowanie postanowienia Regulaminu.
9. Sprzedawca oferuje
swoje usługi również w serwisie Evenea. Do usług zakupionych w serwisie Evenea
znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 5
Dostawa i płatność
1. Metody dostawy zostały
opisane są na stronie Sklepu.
2. Dostępne metody
płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są
Kupującemu na etapie składania zamówienia.
3. Płatności
elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul.
Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS:
0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie
ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w
formularzu zamówienia.
§ 6
Treści cyfrowe
1. Realizacja zamówienia
obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany
przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję
pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
2. W przypadku kursów
on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej
Moodle, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której
mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku kursów
on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony
czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W
takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do
kursu.
4. W przypadku kursów
on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób
zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1. korzystać z platformy
w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej
użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób
trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie
poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
2. nie udostępniać danych
dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
3. nie rozpowszechniać
kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób
sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania
Kupującemu dostępu do kursu[4] .
6. W przypadku braku satysfakcji po odbyciu kursu on-line Kupujący ma
prawo uzyskać zwrot zapłaconej ceny. W tym celu Kupujący musi wysłać Sprzedawcy
na adres e-mail kontakt@przemyslawkutnyj.pl wiadomość,
w której informuje o żądaniu zwrotu ceny i powodach braku satysfakcji.
Sprzedawca zwróci środki na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, nie
później niż 14 dni
od otrzymania wiadomości.
§ 7
Szkolenia stacjonarne
1. Realizacja zamówienia
dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Kupującemu
lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 7 poniżej, możliwości
wzięcia udziału w szkoleniu w terminie wybranym przez Kupującego podczas
składania zamówienia.
2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym
na stronie Sklepu[5] .
3. W celu wzięcia udziału
w szkoleniu, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się
szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
4. Niewzięcie udziału w
szkoleniu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie
odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie
uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w
szkoleniu.
5. Jeżeli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w
kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w
szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 7 dni przed
terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a
Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w szkoleniu w
innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a
niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4
powyżej.[6]
6. Kupujący ma możliwość
zrezygnowania z dalszego udziału w szkoleniu i otrzymać zwrot zapłaconej ceny,
jeżeli zdecyduje się zrezygnować najpóźniej po pierwszym dniu szkolenia. W celu
otrzymania zwrotu ceny Kupujący jest zobowiązany wysłać Sprzedawcy wiadomość
informującą o rezygnacji i przyczynie tej decyzji na adres e-mail kontakt@przemyslawkutnyj.pl
nie później niż w ciągu 1 dnia od zakończenia pierwszego spotkania.
7. Dokonując zakupu
szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej
sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu
1 dnia od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia
najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika
szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do
przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika szkolenia.
§ 8
Konsultacje[7]
1. Realizacja zamówienia
dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości
odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez
czas wynikający ze złożonego zamówienia.
2. Sprzedawca przewiduje
również możliwość odbycia nieodpłatnego spotkania diagnostycznego. W celu
umówienia się na taką rozmowę konieczny jest indywidualny kontakt ze Sprzedawcą
za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podanego na stronie Sklepu.
3. Po złożeniu zamówienia
dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu
ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
4. Terminy konsultacji
ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności
zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że
wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 1 miesiąca od
zawarcia umowy.
5. Konsultacje odbywają
się za pośrednictwem platformy Zoom.
6. Przed konsultacją może
istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której
Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Niewykorzystanie przez
Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu miesiąca od zawarcia umowy,
za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo
doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do
zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację.
§ 9
Odstąpienie od umowy
1. [8]
2. Począwszy od
01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również
osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W
związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach
Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby
spełniającej powyższe kryteria.
3. Aby odstąpić od umowy,
Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem
lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://przemyslawkutnyj.pl/wzor-formularza-odstapienia/jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do
odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku
odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia
od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku
Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
§ 10
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma
obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać
usługę w sposób należyty.
2. Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób
nienależyty.
3. Jeśli Kupujący
stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien
poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub
składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może
skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://przemyslawkutnyj.pl/formularz-reklamacyjny
jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może
kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą
elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje
się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
reklamacja została złożona.
7. Szczegóły dotyczące
rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu
cywilnego (art. 556 – 576).
8. Począwszy od
01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej
zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 11
Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych
osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe
Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące
podstawy prawne:

1. zawarcie i wykonanie
umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2. realizacja obowiązków
podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3. obrona, dochodzenia
lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym
interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4. obsługa zapytań
kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest
prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1
lit. f RODO,
5. wysyłka newslettera,
po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami danych
osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna,
hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.[9]
4. Dane osobowe
Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z umowy zawartej ze Sprzedawcą. Dokumentacja księgowa
zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany
przez przepisy prawa. Dane
5. Uprawnienia Kupującego
związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Podanie danych
osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się
ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
7. Sklep wykorzystuje
technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu
prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z
określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się
z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty
trzecie:

1. Google Analytics,
2. Google Ads,
3. Facebook Custom
Audiences,
4. ShareThis,
5. Google Tag Manager,
6. YouTube.
8. Szczegóły związane z
danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności
dostępnej pod adresem https://dobramowa.com/polityka-prywatnosci/
§ 12
Prawa własności intelektualnej
1. Sprzedawca poucza
niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe
dostępne w Sklepie, materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą
stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza
niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami
autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z
treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw
autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością
cywilną lub karną.
§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża
zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami
na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony
konfliktu.
2. Konsument ma możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1. zwrócenia się do
stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu
wynikłego z zawartej umowy,
2. zwrócenia się do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Kupującym a Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej,
do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych
informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również
skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen
w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega
sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw
nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie
Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail
przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu,
Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
3. Wszelkie spory
związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez
polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania
działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie
znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu
rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r.
postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej
zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku
takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4. Niniejszy Regulamin
obowiązuje od dnia 30.03.2020 r.
5. Wszystkie archiwalne
wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują
się poniżej Regulaminu.